Results 1 - 11 of 11

C200HX/HG/HE CPU

C200HE-CPU11-E

Khối CPU, bộ nhớ chương trình 3.2K words

C200HE-CPU32-E

Khối CPU, bộ nhớ chương trình 7.2K words

C200HE-CPU42-E

Khối CPU, bộ nhớ chương trình 7.2K words

C200HG-CPU33-E

Khối CPU, bộ nhớ chương trình 15.2K words

C200HG-CPU43-E

Khối CPU, bộ nhớ chương trình 15.2K words

C200HG-CPU53-E

Khối CPU, bộ nhớ chương trình 15.2K words

C200HG-CPU63-E

Khối CPU, bộ nhớ chương trình 15.2K words

C200HX-CPU34-E

Khối CPU, bộ nhớ chương trình 31.2K words

C200HX-CPU44-E

Khối CPU, bộ nhớ chương trình 31.2K words

C200HX-CPU54-E

Khối CPU, bộ nhớ chương trình 31.2K words

C200HX-CPU64-E

Khối CPU, bộ nhớ chương trình 31.2K words

Liên hệ:   telephone icon 64  +84-28-39571956       mobile phone icon 64 +84-903737408